สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
 ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 เดือน ผู้รับผิดชอบ เดือนพฤษภาคม อนุบาล 1 - 3 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประถม 1 - 6 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก,ประชุมนักเรียน ประชุมนักเรียน เดือนมิถุนายน รับสมัครประธานนักเรียน ประชุมนักเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู เดือนกรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประชุมนักเรียน ประชุมนักเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา,เช้าเวียนเทียน ป.1-ป.3 กิจกรรมวันภาษาไทย เดือนสิงหาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ป.1-ป.6) กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประชุมนักเรียน เดือนกันยายน ประกวดมารยาท ประชุมนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือ สำรอง (ป.1-ป.3) ประชุมนักเรียน กีฬาสี อนุบาล ประชุมนักเรียน เดือนตุลาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อนุบาล) สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ประถม) เรียนธรรมศึกษา (ป.4 - ป.6)  ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 เดือน ปี วัน ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 59 อ. 10 อนุบาล 1 - 3 เปิดภาคเรียนที่ 1 ครูอนุบาล จ. 16 ประถม 1 - 6 เปิดภาคเรียนที่ 1 ครูประถม พฤ. 19 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (เวียนเทียน อ.2-ป.6) คณะครู จ. 30 สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก,ประชุมนักเรียน ครูมัลลิกา มิ.ย. 59 พ. 1 กิจกรรม English For You ครูรัตนาภรณ์ ส. 4 ประชุมผู้ปกครอง ครูสมร อ. 7 รับสมัครประธานนักเรียน ครูปิยะ ศ. 10 แข่งขันคณิตคิดเร็ว / ประชุมนักเรียน ครู ป.6/1 ศ. 17 เลือกตั้งประธานนักเรียน ครูปิยะ พฤ. 23 กิจกรรมวันไหว้ครู ครูสมใจ ศ. 24 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูนารี ก.ค. 59 ศ. 1 วันสถาปนาลูกเสือ คณะครู ศ. 8 ประชุมนักเรียน ครู ป.6/2 ศ. 15 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ป.4-ป.6 ครูสิทธินี ศ. 22 ประชุมนักเรียน ครู ป.5/1 ศ. 29 กิจกรรมวันภาษาไทย ครูนารี ส.ค. 59 ศ. 5 ประชุมนักเรียน ครู ป.5/2 จ. 8 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ป.1 - ป.6) ครูประจำชั้น อ. 9 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ป.1 - ป.6) ครูประจำชั้น พฤ. 11 กิจกรรมวันแม่ ครูเครือวัลย์ พฤ. 18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครูพิเชฐ ศ. 26 ประชุมนักเรียน ครู ป.4/1 ก.ย. 59 ศ. 9 ประชุมนักเรียน ครู ป.4/2 จ. 12-16 ประกวดมารยาท ผ.อ. ส. 17 กีฬาสีอนุบาล อ. 20 เข้าค่ายลูกเสือ สำรอง ส. 24 เข้าค่ายลูกเสือ สามัญ ต.ค. 59 จ. 3-7 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อนุบาล) คณะครู จ. 3-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ประถม) คณะครู พ. 12-18 เรียนธรรมศึกษา (ป.4 - ป.6) ครู ป.4 - ป.6
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/