สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
ประวัติโรงเรียนศิริมงคลศึกษา 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 โรงเรียนศิริมงคลศึกษาเปิดทำการสอนครั้งแรก นายประชุม กล้าหาญ เป็นผู้ขออนุญาตตั้ง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดบวรมงคล มีเนื้อที่ 800 ตารางวา เมื่อแรกจัดตั้งมีนักเรียนจำนวน 130 คน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 นายทองพูน อาจธะขันธ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่ง เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ปี พ.ศ. 2506 ทางโรงเรียนได้ขยายการเรียนการสอนจนจบชั้นประโยคประถม (ป.7) ตามใบอนุญาต เลขที่ 422/2506 ปี พ.ศ. 2520 ขยายอาคารเรียนจากเดิม เป็น เรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 13 ห้องเรียน นายอวยชัย กล้าหาญ เป็นผู้รับใบอนุญาตแทนนายประชุม กล้าหาญ ซึ่งถึงแก่กรรม นางสุปรียา ศกุนตนาค เป็นครูใหญ่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ผู้รับใบอนุญาตได้แต่งตั้งนายปิยะ ศกุนตนาค เป็นผู้จัดการ ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน มีอาคาเรียน 3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต มีห้องเรียน 22 ห้องเรียน มีห้องประกอบการอื่น ๆ เช่น ห้องเรียนภาษาอังกฤษ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องสื่อการเรียนการสอน, ห้องสันทนาการ และห้องสมุด และยังใช้ พื้นที่ชั้นล่างของ อาคาร 2 เป็นโรงอาหาร และห้องประชุมของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางบำหรุ แขวงบางพลัด วันสำคัญของโรงเรียน วันก่อตั้งโรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ มีพิธีการตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุวัดบวรมงคลศึกษาและ วัดคฤหบดี ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนมิถุนายน มีพิธี การบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ที่สอน ต่อด้วยการไหว้ครูของนักเรียนทุกคน กิจกรรมอื่นมีการประกวดพานไหว้ครู ตอนบ่ายเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียน การนับคะแนนเสียง วันรื่นเริงประจำปี เป็นการอำลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครูนักเรียนแต่งกาย สวยงาม มีการแข่งขันกีฬา เกม การประกวดหนุ่มหล่อ สาวสวย ขวัญใจศิริมงคลศึกษา มีการเต้นประกอบเพลง สิ้นสุดด้วยการรับประทานอาหาร วันกีฬาสีประจำปี กำหนดในเดือนธันวาคม เพราะเลื่อนจากการแข่งขันในฤดูฝนมาเป็นเดือนธันวาคม เป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬา 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า วันอำลา – อาลัย กำหนดขึ้นในวันสุดท้ายของการสอบปลายปี เป็นกิจกรรมของครูและนักเรียนร่วมกัน เพื่อส่งนักเรียนไปสู่ระดับชั้นมัธยม มีการจัดรับประทานอาหารร่วมกัน ครูใหญ่กล่าวอำลา รับขวัญผูกสายสิญจน์ข้อมือ วันรับอนุบัตร จัดขึ้นหลังจากนักเรียนอนุบาลสอบเสร็จประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล และแนะนำให้นักเรียนขึ้นเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันการแสดงนาฏศิลป์ จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมาของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความสามารถในด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนทุกคน นโยบายของโรงเรียน 1. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม เน้นเรื่องความประพฤตินำหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม อันเป็นคุณธรรมประจำโรงเรียน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในศีลธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย 3. ส่งเสริมความดีเลิศในวิชาการ มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนกิจกรรมพิเศษตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียน 4. ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย ขยัน และเสียสละ เพื่อส่วนร่วม 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือในการศึกษา อบรม และควบคุมความประพฤติของนักเรียน 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สัญลักษณ์ ประกอบด้วยพญานาค 2 ตัว ขดเป็นรูปเสมาธรรมจักร ล้อมรอบตัวษรไขว้ ศ.ษ. มีพุทธภาษิตว่า ธมโม หเว รกขติ ธมมจารึ หมายถึงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สีประจำโรงเรียน สีชมพู หมายถึงความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือดอกเข็มสีชมพู หมายถึงปัญญาเฉียบไว มีความอดทน อดกลั้น ปรัชญาของโรงเรียน “ความประพฤตินำหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม” ความประพฤตินำหน้า หมายถึง การกระทำอันถูกต้องงดงาม ตามวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยอันควร ประกอบด้วย การพูดจาไพเราะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยสม่ำเสมอ พัฒนาความรู้ หมายถึง การนำความรู้มาปรับปรุงให้ศิษย์ได้มีการพัฒนาให้เจริญงอกงาม เชิดชูคุณธรรม หมายถึง นำความดีงามที่ได้บังเกิดขึ้นมายกย่องเชิดชูให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้กระทำ และอยากทำในโอกาสต่อไป เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ศ.ษ. พวกเราเหล่านักเรียน ศ.ษ. ไม่เคยท้อในเรื่องการกีฬา เรียนเราเรียน เล่นเราเล่น เป็นเวลา การศึกษามาเป็นหนึ่งไม่รองใคร สีชมพู ดูเด่นเป็นสง่า พวกเราพากัน เชิดชูไว้ พวกเรารักศักดิ์ศรี และวินัย มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย ศ.ษ. นามกระเดื่อง เฟื่องไปทั่ว ทุกคนกลัวต้องหลบหนีหาย สู้เพื่อเกียรติ ไม่วุ่นไม่วาย ไว้ลายในศักดิ์ศรีศิริมงคล รูปภาพในอดีต
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/