สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
ระเบียบการโรงเรียนศิริมงคลศึกษา ปีการศึกษา 2565 เปิดรับนักเรียน อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ) 2. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) 3. รูปถ่ายเด็ก 1 รูป (ไม่จำกัดขนาด) 4. หลักฐานจากโรงเรียนเดิม 5. ชำระเงินในวันสมัคร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนระดับอนุบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนระดับประถมศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เทอม 1 เทอม 2 อนุบาล 1 7,600 บาท 6,150 บาท อนุบาล 2-3 (เข้าใหม่) 8,150 บาท 6,900 บาท อนุบาล 2-3 (เด็กเก่า) 7,650 บาท 6,900 บาท ประถม 1 7,750 บาท 7,300 บาท ประถม 2-3 7,450 บาท 7,000 บาท ประถม 4-6 4,950 บาท 4,500 บาท ภาคฤดูร้อน 2565 เรียนวันที่ ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (ช่วงภาคฤดูร้อน) อนุบาล 1 บาท อนุบาล 2-3 บาท ประถม 1-3 บาท ประถม 4-6 บาท คอร์สพิเศษ คอร์สละ บาท
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/