สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
ระเบียบการโรงเรียนศิริมงคลศึกษา ปีการศึกษา 2560 เปิดรับนักเรียน อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, และนักเรียน (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ) 2. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) 3. รูปถ่ายเด็ก 1 รูป (ไม่จำกัดขนาด) 4. หลักฐานจากโรงเรียนเดิม 5. ชำระเงินในวันสมัคร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนระดับอนุบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนระดับประถมศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เทอม 1 เทอม 2 อนุบาล 1 7,500 บาท 6,050 บาท อนุบาล 2-3 (เข้าใหม่) 8,050 บาท 6,800 บาท อนุบาล 2-3 (เด็กเก่า) 7,550 บาท 6,800 บาท ประถม 1 7,150 บาท 6,700 บาท ประถม 2-3 6,850 บาท 6,400 บาท ประถม 4-6 4,350 บาท 3,900 บาท ภาคฤดูร้อน 2560 เรียนวันที่ 15 มีนาคม - 11 เมษายน 2560 ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (ช่วงภาคฤดูร้อน) อนุบาล 1 1,500 บาท อนุบาล 2-3 1,700 บาท ประถม 1-3 1,800 บาท ประถม 4-6 1,300 บาท คอร์สพิเศษ คอร์สละ 1,000 บาท
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/